پویشگر آسیب پذیری Log4j

ابزاری جهت بررسی آسیب پذیری Log4j

رفع مسئولیت: با توجه به این که این پویشگر از روش‌های شناخته شده کنونی برای شناسایی آسیب‌پذیری LOG4J استفاده می‌کند، ابزاری قطعی و صددرصدی برای شناسایی این آسیب‌پذیری نیست و ممکن است در نتایج گزارش شده FP و یا FN وجود داشته باشد. لذا این پویشگر صرفاً به عنوان یک ابزار کمکی و فوری جهت شناسایی احتمالی آسیب‌پذیری است و این مرکز مسئولیتی در قبال نتایج پویش‌ها ندارد.

مرکز آپا دانشگاه کردستان
ict logo ict logo ict logo